Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2578 Одобрение на лице, което изпълнява функцията по управление на риска или ръководи звеното, което я осъществява в застрахователя или презастрахователя

   Функцията по управление на риска на застрахователя или презастрахователя се структурира по такъв начин, че да съдейства за прилагането на системата за управление на риска. Лицето, което изпълнява функцията по управление на риска, или ръководителят на звеното в дружеството, което я осъществява (риск мениджър), трябва да има подходяща квалификация и опит в областта на управлението на риска и да отговаря на изискванията по чл. 80, ал. 1, т. 3 - 9 от Кодекса за застраховането, като се прилага съответно чл. 80, ал. 3, 7 и 8 от КЗ.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Застраховане
  • На основание на:
   • Кодекс за застраховането - чл. 89
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Заместник - председател
  • Срок за предоставяне:
   • без срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • без срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд София област
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София област
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Действията и актовете на комисията подлежат на обжалване по реда и в сроковете регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: bg_fsc@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане