Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1822 Регистрация на земеделски стопани

   Стопанисването на земеделски земи и производството на земеделска продукция се извършва от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, след вписване в регистъра на земеделските стопани по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 7, ал. 1
   • Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) - чл. 3, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Едногодишен или до следваща промяна
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" №25, ет.4, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)601 191
  Факс: (062)600 850
  Адрес на електронна поща: odzgvtr@gmail.com
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в областна дирекция "Земеделие" Велико Търново е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Площад център №2, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: 633881
  Адрес на електронна поща: pk_vt@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Велико Търново е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Горна Оряховица
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Геогри Измерлиев" №5, п.к. 5100
  Код за междуселищно избиране: 0618
  Телефон за връзка: 60715
  Адрес на електронна поща: pozkgo@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Горна Оряховица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Елена
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, п.к. 5070
  Код за междуселищно избиране: 06151
  Телефон за връзка: 6443
  Адрес на електронна поща: oszg_elena@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Елена е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Златарица
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стоян Попстоянов" №16, п.к. 5090
  Код за междуселищно избиране: 06153
  Телефон за връзка: 5594
  Адрес на електронна поща: oszg_zlt@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Златарица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Лясковец
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, ул. "Младост" №2, етаж 2, п.к. 5140
  Код за междуселищно избиране: 0619
  Телефон за връзка: 23375
  Адрес на електронна поща: oszglqs@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Лясковец е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Павликени
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, ул."Асен Златарев" №5, етаж 1, п.к. 5200
  Код за междуселищно избиране: 0610
  Телефон за връзка: 52882
  Адрес на електронна поща: oszg_pavlikeni@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Павликени е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Полски Тръмбеш
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" №51, п.к. 5180
  Код за междуселищно избиране: 06141
  Телефон за връзка: 5081
  Адрес на електронна поща: pt_oszg@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Полски Тръмбеш е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Свищов
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. "Тодор Миланович" №2, п.к. 5250
  Код за междуселищно избиране: 0631
  Телефон за връзка: 60739
  Адрес на електронна поща: oszg.svi@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Стражица
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. "Михайл Друмев" №10, п.к. 5150
  Код за междуселищно избиране: 06161
  Телефон за връзка: 2587
  Адрес на електронна поща: oszg_strajica@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Сухиндол
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. "Росица" №115, етаж 2, п.к. 5240
  Код за междуселищно избиране: 06136
  Телефон за връзка: 3029
  Адрес на електронна поща: oszg_suhindol@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Сухиндол е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане