Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители.

   Операторите на инсталации, извършващи дейности по употребата на разтворители, независимо от размера на консумацията на разтворител следва да се регистрират, чрез заявление по образец в съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, тъй като изпускат емисии на летливи органични съединения в околната среда. Не се регистрират инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда. При промяна на регистрираните обстоятелства операторите трябва да подадат заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в едномесечен срок от настъпването им.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30л, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

     

  • Ограничения и условности:
   • Към заявлението за регистрация трябва да се приложат: ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус; технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията; документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по електронен път.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул. Ян Палах № 4, п.к. 9010
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)678 870
  Факс: (052)634 593
  Адрес на електронна поща: riosv-vn@mbox.contact.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на отдел "Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването" е от 9, 00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч. всеки работен ден от понеделник до петък.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане