Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Определяне категорията на местата за настаняване от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 104
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл.128, ал.1, т.1 от Закона за туризма.
    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик на адрес: https://belogradchik.egov.bg/.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/ed9641b5-4a6f-412d-a9ca-ed777799852d

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление-декларация по образец и:
   Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (по служебен път при вписан Договора в Агенция по вписванията след 2000 г.).
   Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията - (за въведени в експлоатация обекти след 2014 г. се издава по служебен път.)

   *) – Не се прилага за къщи за гости (съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за Туризма).
   Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

    
   За разглеждане на документите
   За вписване на НТР
   За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

   а) до 30 стаи - 200 лв.;

   б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;

   в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;

   г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;

   д) над 500 стаи - 2250 лв.
   За вписване в НТР на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

   а) до 30 стаи - 200 лв.;

   б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;

   в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;

   г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;

   д) над 500 стаи - 2250 лв.
   За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

   а) до 20 стаи - 100 лв.;                                               

   б) от 21 до 40 стаи - 175 лв.;                                      

   в) от 41 до 60 стаи - 370 лв.;                                      

   г) от 61 до 100 стаи - 600 лв.;

   д) над 100 стаи - 1750 лв.
   За вписване в НТР на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

   а) до 20 стаи - 100 лв.;                                               

   б) от 21 до 40 стаи - 175 лв.;                      

   в) от 41 до 60 стаи - 370 лв.;                      

   г) от 61 до 100 стаи - 600 лв.;

   д) над 100 стаи - 1750 лв.
   За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги:

   а) Къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на легло.
   За вписване в НТР на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги:

   а) Къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на легло.
    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване;
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес:
   https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/ed9641b5-4a6f-412d-a9ca-ed777799852d
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА В СРОК:

   104 дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   •               Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   •               Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o              Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o              Като вътрешна куриерска пратка.

   o              Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДАТ ВПИСАНИ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

   Ниво на осигуреност

   Високо

   Средство за електронна идентификация

   КЕП

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане