Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

   Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 • На основание на:
  • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8, ал. 2; чл. 8, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 10 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Наредба за специално ползване на пътищата - чл. чл. 8, ал. 2; чл. 8, ал. 3

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на Община Белоградчик, с КЕП, на адрес: https://belogradchik.egov.bg/.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ с КЕП на адрес:
   https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/7a5dace7-f19c-4f63-9bee-179bc2d34194

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
   Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;
   Координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезична система  2005;
   Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация(издава се по служебен път);
   Документ, удостоверяващ промяна собствеността върху обекта, за който има издадено разрешение за изграждане.

    

    

   ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

    

    Не се заплаща

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ  В СРОК:

    

   30 дни

    

   Административният акт  може да Ви бъде изпратен:

    

   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.
   Лично от звеното за административно обслужване.
   По електронен път на електронна поща ……………………………………………………………….

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА УСЛУГАТА,  ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

   Ниво на осигуреност

   Високо

   Средство за електронна идентификация

   КЕП

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане