Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • НОРМАТИВНА УРЕДБА:

    Чл. 148, ал. 2 във връзка с чл.147, ал.1 и чл. 153 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

     

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    Устно в Центъра за административно обслужване.
    Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9
    Чрез лицензиран пощенски оператор.
    На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
    Документ за собственост.
    Виза за проектиране.
    Конструктивно становище – когато такова се изисква.
    Документи съгласно изискванията на алинеята по чл. 147, отнасяща се за конкретния обект.
     

    С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

    Агенция по вписвания.
    Община Белоградчик.
    Правоспособен инженер конструктор.
    Инженер конструктор.

     

  • Ограничения и условности:
   • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА В РАЗМЕР НА:

    30лв..
     

    НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

    На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
    Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване..
    Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9
    По банкова сметка:
    IBAN: BG65IABG74968400270200
    BIC: IABGBGSF
    Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
     

    Кодът за вида плащане е: 448001.

     

    НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ РАЗРЕШЕНИЕТО В СРОК:

    7 дни.

     

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    По електронен път на точно упомената електронна поща.
    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.

     

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
  Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
  Код за междуселищно избиране: 0936
  Телефон за връзка: 0877881302
  Факс: 0936/53017
  Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане