Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

   Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни, 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на Община Белоградчик, с КЕП, на адрес: https://belogradchik.egov.bg/.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ с КЕП на адрес:

   https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/7a67f93b-f7ae-4cb5-afd5-bd2115a5e558

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
   1.Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради в режим на етажна собственост и жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта.
    2.Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, чл.51, чл.58, чл.59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 и 7 от ЗУТ, както и за обекти недвижими културни ценности.
    3.Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредбата по чл.139, ал.5 на хартиен и електронен носител:

   а) -архитектура;           б) -геоложки доклад;                 в) -енергийна ефективност;

            г) -конструктивна (конструктивно заключение);        д) -технологична;

            е) -пожарна безопастност;                                              ж) -паркоустройство и благоустройство;

            з) -геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

            и) - инсталационни проекти за В и К- ……., Ел.-……., ОВК, …….., в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
   4.Документи по чл.144, ал.2 от ЗУТ – условията за ползване на вода за питейни, производствени и ппотивопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, при условията и по реда на специалните закони;
    5.Разрешение за строеж или други строителни книжа;
    6.Други………………………………………………….............................………………...……………………...

   ……………………………………………………………………………………………………………………..;

    

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

    

   Не се заплаща

    

    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

    
   С оценка за съответствие – 14 дни;
   Без оценка за съответствие – 30 дни.

    

   Удостоверението  може да Ви бъде изпратено:

    
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.
   Лично от звеното за административно обслужване.
   По електронен път на електронна поща ……………………………………………………………….

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА УСЛУГАТА,  ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане