Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

   Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   ·         Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5.

    

   ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: Служителите в  Центъра за административно обслужване.

    

    ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от данъчно задълженото лице) в  Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик с КЕП на адрес: https://www.belogradchik.egov.bg

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

    

    
   Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
   Документ за собственост, вписан под акт No ..........., том.........., година ................ в Службата по
   вписванията...........................................................
   Оригинална и актуална скица на поземления имот;

    Извадка-копие от одобрен регулационен план и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение на регулационната граница;
   Съгласувателно становище от Министерството на културата (за територии, защитени по Закона за културното наследство);
   Становище/решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА ТАЗИ УСЛУГА В РАЗМЕР НА:

                 75 лв.

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   На място след маркиране и при получаване на превозния билет.
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги: E-pay, Easypay.
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

   14 дни.
    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.  

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане