Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2016 Издаване на удостоверение за наследници

   Издаване на удостоверение за наследници
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • за обикновенна услуга - от 3 до 9 дни, за експресна услуга -веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма нормативно определен срок. Документът важи до промяна на вписаните данни в него.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Услугата може да бъде заявена: от наследник на починалото лице:               

   -  Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за административно обслужване с подаване на писмено заявление по образец;
   - чрез портала за електронни услуги на община Дългопол на интернет адрес: http://www.dalgopol.bg;
   - чрез системата за сигурно електронно връчване.

   - чрез пощенски оператор, с нотариална заверка на подписа на заявителя;

   Необходими документи за предоставяне на услугата:

   - Заявление по образец;
   - Документ за самоличност /Необходим само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/

    - нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

   ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИЯ СРОК ИЛИ ДРУГИ НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА ОТ ВАС АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ.

 • Ограничения и условности:
  •  Вие може да заявите получаване на издадения индивидуален административен акт:

   - Лично или  чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване.
   - Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   - Чрез системата за сигурно електронно връчване.
   Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
   - като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
   - като вътрешна куриерска пратка;
   - като международна препоръчана пощенска пратка;
   - по електронен път на електронна поща

   Административната услуга ще Ви бъде предоставена:

   при заявена обикновена услуга – от 3 до 9 работни дни / когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация 
   при заявена експресна услуга – веднага /при наличие на всички данни за издаване на удостоверението/ -10 /десет/ лв.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г. Димитров" 132, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22185
Факс: (0517)22135
Адрес на електронна поща: i-centre@dalgopol.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административното обслужване на граждани от отдел ГРАО се извършва в рамките на работното време без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане