Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 /три/ години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    Устно в Центъра за административно обслужване.
    Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/81ec999f-7ddc-4ec5-a463-13b5cd98c7e9
    Чрез лицензиран пощенски оператор.
    На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
    Документ за собственост.
    Договор за наем.
    Съгласувана и одобрена схема – оригинали – 2 броя.
     

    С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

    Агенция по вписвания.
    Възложител.
    Община Белоградчик.

  • Ограничения и условности:
   • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ РАЗРЕШЕНИЕТО В СРОК:

    14 дни.
    СРЕДСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ: С КЕП.

    НИВО: ВИСОКО

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    По електронен път на точно упомената електронна поща.
    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.

     

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
  Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
  Код за междуселищно избиране: 0936
  Телефон за връзка: 0877881302
  Факс: 0936/53017
  Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане