Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

   Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Съобразно срок по издадено разрешително за сеч
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд се извършва след подаване на заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи и заявление за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка и след получаване на разрешителното за отсичане.

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДО/НАД 5 БРОЯ ДЪРВЕТА ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·          Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·          Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·          Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/44ed2358-4b0b-48be-ae44-0594c6812b0f .

   ·          Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·          На e-mail: info@belogradchik.egov.bg

 • Ограничения и условности:
  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   1.   Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);  Решение на Поземлена комисия (по служебен път).

   2.   Актуална скица на имота (по служебен път).

   3.   Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот.

   4.   Удостоверение за наследници (по служебен път).

   5.   В случай, че заявлението се подава от пълномощник: Пълномощно.

   6.   Договор за аренда ( по служебен път за земи от ОПФ).

   7.   Договор за наем (по служебен път за земи от ОПФ ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Управление и стопанисване на общински гори"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875985
Факс: 0936/5 3017
Адрес на електронна поща: ugos@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане