Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

   Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощното по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.
 • На основание на:
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кметове на кметства и кметски наместници
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към датата на издаване на документа.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Нотариална камара
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Нотариална камара
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   - Електронно чрез Единен портал за електронни административни услуги на МЕУ - https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/home
   - Чрез лицензиран пощенски оператор.
   - На e-mail: gmalina@gornamalina.eu.
   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО РАЗРЕШИТЕЛНОТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   - По електронен път на точно упомената електронна поща.
   - Електронно чрез Система за сигурно електронно връчване
   - Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   - Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   - Като вътрешна куриерска пратка.
   - Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
Адрес: обл. София, общ. Горна Малина, с. Горна Малина,
Код за междуселищно избиране: 07152
Телефон за връзка: (07152)2320
Адрес на електронна поща: gmalina@gornamalina.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е от 08.00 часа до 17.00 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане