Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 587
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  

   НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл. 62, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

    Граждански процесуален кодекс - чл. 587

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик, с КЕП, на адрес: https://belogradchik.egov.bg
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ и  с КЕП на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:
   Документ за собственост - (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г.)
   Скица на имота (по служебен път).
   Удостоверение за идентичност на имота (по служебен път)
   Удостоверение за наследници (по служебен път).
   Заповед за отписване (ако е необходимо) - (по служебен път).
   В случай, че заявлението се подава от пълномощник: пълномощно.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   Община Белоградчик(Публичен регистър на Агенция по вписванията).
   Община Белоградчик.
   Нотариус.

    

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

   20,00 лв.

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в отдел Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги: E-pay, Easypay.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
   Кодът за вида плащане е:
   444000 – за удостоверението, че имота не е актуван като общинска собственост.
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

   5 дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.
   По електронен път на посочен от вас електронен адрес …………………………………………………

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане