Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни от датата на започване на производството
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителна агенция по горите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Действията на органа, предоставящ услугата - РДГ Благоевград могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган - Изпълнителна агенция по горите.Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. ( чл.84 от Административнопроцесуалния кодекс)

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Служители в администрацията
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград,
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)073885009
  Факс: (073)073885004
  Адрес на електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време с обедна почивка от 12.30 до 13.00
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане