Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2515 Одобрение на лице, което осъществява функцията по вътрешен одит в застраховател или лице, което ръководи звеното, което я осъщестява.

   Лицето, което осъществява функцията по вътрешен одит или което ръководи
   звеното, което я осъществява, се назначава от управителния орган на застрахователя,
   съответно презастрахователя, а в случаите на клон по Търговския закон на застраховател или презастраховател от трета държава – се назначава от управителя на клона и трябва да има подходяща квалификация и опит в
   областта на вътрешния одит и да отговаря на изискванията за лицата, заемащи ръководни длъжности в застрахователно дружество. Изискванията са посочени в разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 от Кодекса за застраховането, като се прилагат съответно чл. 80, ал. 3 и ал. 5 – 12 от КЗ и чл. 84 от КЗ.
   Служителите, които са част от звеното, осъществяващо функцията по вътрешен одит,
   трябва да имат подходяща квалификация и опит в областта на вътрешния одит.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Застраховане
  • На основание на:
   • Кодекс за застраховането - чл. 95
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисията за финансов надзор
  • Срок за предоставяне:
   • Едномесечен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • без срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд София област
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София област
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Действията и актовете на комисията подлежат на обжалване по реда и в сроковете регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: bg_fsc@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане