Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

   Регламентира реда и начина за издаване на здравно становище, относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения за осигуряване на радиационна защита по отношение на персонала и населението.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 35
  • Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели - чл. 27, ал. 1
  • Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - чл. 66
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • услугата не се предоставя от РЗИ Благоевград
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови"2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)888701
Факс: (073)582050
Адрес на електронна поща: rzibl@rzibl.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване от понеделник до петък.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане