Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

   При настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, се приемат и обработват документи за нейното отразяване.
 • На основание на:
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 21
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Специализирана администрация"
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, гр.В.Преслав ул."Б.Спиров" №58, п.к. 9850
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)44315
Факс: (0538)44537
Адрес на електронна поща: info@velikipreslav.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12.00, до 13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане