Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

   Правото на преминаване през държавни поземлени имоти, както и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни имоти се учредява със заповед на областния управител, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 3; чл. 193, ал. 4
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - Благоевград
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заповедта, както и отказът подлежат на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

     

  • Ограничения и условности:
   • Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на Областен управител.

    С правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)827011
  Факс: (073)881403
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@bl.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване в рамките на работния ден от 8.30 до 17.30 часа
  Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)82-70-112
  Факс: (073)88-44-03
  Адрес на електронна поща: info@bl.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане