Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • от 1 до 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Шумен
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издаденото позволително или отказът за издаването му се обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Шумен.

     

  • Ограничения и условности:
   • Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1 ЗЛР (чл. 28 ЗЛР).

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, бул. "Славянски" № 30, п.к. 9700
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)869 985
  Факс: (054)863 562
  Адрес на електронна поща: oashumen@oblastshumen.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 мин.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане