Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 597 Издаване на лицензия за производство на електрическа енергия

   С лицензията се разрешава осъществяване на дейността производство на електрическа енергия над 5 МW
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия за енергийно и водно регулиране
  • Срок за предоставяне:
   • 45 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до 35 години
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • съдебни органи
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, могат да бъдат обжалвани пред Административния съд - град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

  • Ограничения и условности:
   • Заявлението в електронна форма се подава чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР или на обявен от комисията електронен адрес, подписано с квалифициран електронен подпис на представителя на енергийното предприятие или упълномощено лице.

    Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка и се подписва с квалифициран електронен подпис. Към заявлението, подадено по електронен път, се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с квалифициран електронен подпис. Когато заявлението се подава по електронен път от лице, което не представлява заявителя по закон, се представя електронен образ на пълномощно с нотариално заверен подпис на това лице.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Обща администрация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9359628
  Факс: (02)9888782
  Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време с граждани от 9:00 до 17:30 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане