Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1800 Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

   Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 70, ал. 3
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 60 дни от датата на подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До изтичане срока на годност на съответната партида
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, ул. Дамян Груев № 8, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8903555
Адрес на електронна поща: bda@bda.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане