Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • В едномесечен срок от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителна агенция по горите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Действията на органа, предоставящ услугата - РДГ Пловдив могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган - Изпълнителна агенция по горите.Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. ( чл.84 от Административнопроцесуалния кодекс)

  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, бул. " Санкт Петербург" № 57, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)275070
  Факс: (032)643338
  Адрес на електронна поща: rugplovdiv@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане