Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1841 Акредитация на лаборатории за изпитване

   Акредитация на лаборатории за изпитване
 • На основание на:
  • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
  • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, т. 1, б. а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 1
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 4
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Съвет по акредитация
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Съвет по акредитация
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане