Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 22 Издаване на разрешение на пазарен оператор или инвестиционен посредник, организиращ място на търговия, за отложено публикуване на данни за сделки с дялови финансови инструменти

   Комисията за финансов надзор може да разреши отложено публикуване за сделки, чийто мащаб е голям в сравнение с нормалния размер на пазара за тази акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат и други подобни финансови инструменти или за този клас акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, по искане на заявителя.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (текст от значение за ЕИП) - §. 1, чл. 7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни от получаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд-София област
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд-София област
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане