Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2302 Преобразуване на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, издадени от трети държави

   Преобразуването на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, издадени от трети държави, удостоверява дали условията, по които са издадени, съответстват на изискванията на приложимите в Република България нормативни актове.
 • На основание на:
  • Наредба No 39 от 23.04.2015 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж - чл. 2, т. 1, във връзка с чл.4, ал.1, т.10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно с периодично потвърждаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане