Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1360 Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи

   Категоризиране на земеделските земи се извършва по тяхното местонахождение при промяна на предназначението им за неземеделски нужди, както и в случаите, когато са екологично замърсени или се предлага категоризиране на рекултивирани площи, предназначени за земеделско ползване.
 • На основание на:
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 17, ал. 2
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 24, ал. 1, чл.30, ал.1, т.5
  • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Упълномощено от Директора на Областната дирекция "Земеделие" лице
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на земеделието и храните
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по административен ред в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Габрово, ул. Брянска № 30, ет.3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066804274
Адрес на електронна поща: odzg_gabrovo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното за административно обслужване в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" е от 8:00 до 18:30 часа без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане