Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2379 Изменение на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

   Изменение на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари, удостоверява дали състоянието или компетенциите съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните с изменението права по отношение на вписване или отписване на ВС, типове ВС, спецификации на операциите, номинирани ръководители, нови обстоятелства, вписвани в Търговския регистър.
 • На основание на:
  • Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 3, ал. 1, във връзка с Глава трета, Раздел ІІІ
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 30 дни при наличие на редовни документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен с периодични проверки
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане