Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2209 Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване

   Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване
 • На основание на:
  • Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (текст от значение за ЕИП) - §. 3, чл. 4; §. 3, т. 3й, Приложение Общи основни стандарти за защита на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса-точка 11.1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • няма установен - след успешно полагане на изпити
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен с изискване за непрекъснато упражняване на дейността и периодично обучение
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Авиационна сигурност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: 980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане