Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1116 Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите

   Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 18, ал. 5
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването; по електронен път на посочен адрес; или лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие Банско
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 07498
Телефон за връзка: (07498)8156
Факс: (07498) 8156
Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Белица
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2225
Факс: (07444) 2225
Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба по земеделие Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884469
Факс: (073) 884469
Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)60210
Факс: (0751) 60210
Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Гърмен
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, , п.к. 2960
Код за междуселищно избиране: 0752
Телефон за връзка: (0752)32055
Факс: (0752) 32055
Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Кресна
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
Код за междуселищно избиране: 07433
Телефон за връзка: (07433)22 89
Факс: (07433) 22 89
Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)60 624
Факс: (0745) 60 624
Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)80 074
Факс: (0747) 80 074
Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30 522
Факс: (0746) 30 522
Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Сатовча
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
Код за междуселищно избиране: 07541
Телефон за връзка: (07541)22 20
Факс: (07541) 22 20
Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсна режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Симитли
Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
Код за междуселищно избиране: 0748
Телефон за връзка: (0748)72 024
Факс: (0748) 72 024
Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Струмяни
Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, с. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
Код за междуселищно избиране: 07434
Телефон за връзка: (07434)30 76
Факс: (07434) 30 76
Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Хаджидимово
Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
Код за междуселищно избиране: 07528
Телефон за връзка: (07528)22 05
Факс: (07528) 22 05
Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Якоруда
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)22 46
Факс: (07442) 22 46
Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане