Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1360 Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи

   Категоризиране на земеделските земи се извършва по тяхното местонахождение при промяна на предназначението им за неземеделски нужди, както и в случаите, когато са екологично замърсени или се предлага категоризиране на рекултивирани площи, предназначени за земеделско ползване.
 • На основание на:
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 17, ал. 2
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 24, ал. 1, чл.30, ал.1, т.5
  • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Длъжностно лице в Областна дирекция "Земеделие"
 • Срок за предоставяне:
  • 7-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Издава се за неопределен срок и има действие до настъпване на промяна в обстоятелствата по издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Инспекторат към Министерство на земеделието, храните и горите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на земеделието и храните
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административния акт се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица пред министъра на земеделието, храните и горите или съответния заместник-министър, а мълчаливия отказ може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" №2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)882032
Адрес на електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Областна дирекция "Земеделие". Центърът за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" работи с удължено работно време от 8.00 до 17.30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане