Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 426 Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите

   Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите
 • На основание на:
  • Закон за стоковите борси и тържищата - чл. 14, ал. 13
  • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - чл. 8а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 • Срок за предоставяне:
  • 7-дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Компетентният Административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Компетентният Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Заявление по образец, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), може да бъде подадено по електронен път на електронната поща на ДКСБТ.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/970-60-20, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Адрес на електронна поща: office@dksbt.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане