Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

   Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, ако е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.
   Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • отказа се обжалва по съдебен път

 • Ограничения и условности:
  • Разглеждат се проекти отговарящи на изискванията и внесени по съответния ред за разглеждане

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Управление на собствеността и стопански дейности"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с. Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6233 вътр 122
Факс: (05944)6476
Адрес на електронна поща: obshtinaruen@mail.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, почивките през този период са съобразени с наличие на клиенти
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6233 вътр 123
Факс: (05944)6476
Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, обедната почивка е съобразена с наличието на клиенти
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Устройство на територията, инвестиционни дейности и екология"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6233, вътр.139
Факс: (05944)6476
Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00ч-12.00ч; 13.00ч-17.00ч
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Местни приходи, данъци и такси"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6233, вътр 211
Факс: (05944)6476
Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00ч-17.00ч
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
изнесини длъжности "Главен архитект"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, ул Пърми май № 18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05959
Телефон за връзка: (05959)2350
Факс: 05944 6476
Адрес на електронна поща: obshtinaruen@mail.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работата с клиенти е през цялото работно време независимо от деня.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане