Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 291 Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки

   Регистърът на обществените поръчки е електронна база данни с информация за възлаганите обществени поръчки в страната. Възложителите са задължени да въвеждат за публикуване в регистъра информация за възлаганите от тях обществени поръчки. Всяко физическо или юридическо лице може да направи справка за възлаганите обществени поръчки в страната и да разгледа детайлната информация за конкретна поръчка, публично достъпна чрез профила на купувача на съответния възложител.
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - §. 131, от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  • Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП) - чл. -, чл. 48-52, чл. 75, чл. 79
  • Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (текст от значение за ЕИП) - чл. -, чл. 67-72, чл. 92, чл. 96
  • Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП) - чл. -, чл. 30-32, чл. 64
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на финансите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Леге 4, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98597166
Адрес на електронна поща: aop@aop.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Телефонна линия за въпроси, свързани с попълване на образци на обявленията за обществени поръчки и на регистрационни форми и създаване на партида на възложител, работи в интервалите от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. Звено за административно обслужване - център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП - тел.: 0700 17 151 (на цената на един градски разговор за цялата страна или в зависимост от абонаментния план); работно време: стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане