Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1822 Регистрация на земеделски стопани

   Стопанисването на земеделски земи и производството на земеделска продукция се извършва от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, след вписване в регистъра на земеделските стопани по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 7, ал. 1
   • Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) - чл. 3, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието и храните
  • Ограничения и условности:
   • Администратувната услуга включва предоставяне на:

    1. Дубликат на регистрационна карта.

    2. Заверено копие на анкетна карта за земеделски стопанин за стопанска година.

    3. Заверено копие на  формуляр за регистрация като земеделски стопанин за  стопанска година.

    4. Удостоверение за период на регистрация като земеделски стопанин.

    5. Отписване от РЗС

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, Д-р Пискюлиев 1, ет.4, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)621240
  Факс: (052)647351
  Адрес на електронна поща: odzg_var@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12.00 до 12.30ч. Административно обслужване без прекъсване от 09.00 до 17.30ч
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане