Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1; чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА
   ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В
   РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
   ГАБРОВО
   Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне
   на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Регионален инспекторат по
   образованието – Габрово /РИО – Габрово/.
   Заявленията за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат и регистрират
   всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа в деловодството на Регионално управление на образованието – Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет.7, стая 701
   І. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
   Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез
   писмено заявление.
   Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служител в деловодството на РУО – Габрово
   и се регистрират в дневника за входяща – изходяща кореспонденция със самостоятелен
   регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им.
   Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна
   регистрация в ЦАО на РУО – Габрово всеки работен ден от 9.30
   до 17.30 часа.
   За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс – (066) 806 853 и по
   електронен път.
   Образец на заявлението може да се получи на място в ЦАО на РУО – Габрово
   или да се изтегли от интернет страницата на РУО - Габрово.
   Заявлението трябва да съдържа следната информация:
   1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
   2. описание на исканата информация;
   3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
   4. адрес за кореспонденция със заявителя.
   ! Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане !
   В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана
   много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата
   информация.
   Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация,
   заявлението се оставя без разглеждане.
   ІІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
   ИНФОРМАЦИЯ
   За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от
   следните форми:
   - преглед на информацията – оригинал или копие;
   - устна справка;
   - копие на хартиен носител;
   - копие на технически носител.
   Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово - говорния
   апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни
   възможности.
   IІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
   Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на
   регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация.
   Срокът може да бъде удължен:
   - с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е
   необходимо допълнително време за нейната подготовка;
   - с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е
   необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
   Когато РУО - Габрово не разполага с исканата информация, но има данни за нейното
   местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по
   компетентност, за което се уведомява заявителя.
   В случай, че РУО - Габрово не разполага с исканата информация и няма данни за
   нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14- дневен срок.
   IV. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО
   ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
   В законоустановените срокове заявителят се уведомява с решение, подписано от
   Началника на РУО - Габрово относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до
   информация.
   В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:
   - степента на осигурения достъп до исканата информация;
   - срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни
   от датата на получаване на решението;
   - мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;
   - формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена
   информация;
   - разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.
   В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват
   правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото
   обжалване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет.7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)80 68 53
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осигурен непрекъснат режим на работа
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет. 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806853
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Осигурен непекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане