Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

   Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • отдел ГРАО
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ АКТА В СРОК:

   7 работни дни.
   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.
   По електронен път на електронна поща …………………..

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО,

   ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Ограничения и условности:
  • Тази услуга осигурява процедура за признаване на решения и актове на чужди органи, свързани с гражданско състояние и гражданска регистрация.


    
   Предмет на услугата са чуждестранните съдебни и несъдебни актове, които могат да бъдат:
    

   прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването му за нищожен);
   установяване и оспорване на произход;
   допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
   промяна на име;
   ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
   други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние, издадени, според законите на съответната държава.

   Забележка: Пресъставянето на актовете по гражданско състояние се извършва, както следва:

   За раждане: в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината
   по постоянния адрес на бащата.

   За сключен граждански брак: в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е
   български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата.

   За смърт: в общината по постоянния адрес на починалия.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
Код за междуселищно избиране: +359
Телефон за връзка: 06071 2222
Факс: 06071 2428
Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане