Информация за предоставяне на услуга

 
  • Режим:
    • 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

      За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
  • Разрешение
    • Стопанска дейност:
      • Транспорт
    • На основание на:
      • Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е
      • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24
    • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
      • Не
    • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
      • Управителен съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от Управителния съвет длъжностно лице от агенцията - за републиканските пътища
    • Срок за предоставяне:
      • 15 дни
    • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
      • По преценка на разрешаващия орган, съобразена с искането на заявителя.
    • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
      • Министър на регионалното развитие и благоустройството
    • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
      • Административен съд
    • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
      • Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

    • Ограничения и условности:
      • В искането за издаване на разрешение юридическото лице попълва Образец за юридически лица, а физическото лице попълва Образец за физически лица.

    • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
    • Електронен адрес за предложения:
    Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
    Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
    Специализирано звено "Областно пътно управление Благоевград"
    Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул."Т.Александров"21, п.к. 2700
    Код за междуселищно избиране: 073
    Телефон за връзка: (073)884-688
    Факс: (073)073/884-692
    Адрес на електронна поща: opu_blgr@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Бургас"
    Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул."Цариградска"30, п.к. 8000
    Код за междуселищно избиране: 056
    Телефон за връзка: 056/845-545
    Факс: 056/844-415
    Адрес на електронна поща: opuburgas@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Варна"
    Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Пюскюлиев" № 3, п.к. 9000
    Код за междуселищно избиране: 052
    Телефон за връзка: 052/613-056
    Факс: 052/613-059
    Адрес на електронна поща: opu_varna@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Велико Търново"
    Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" № 34, п.к. 5000
    Код за междуселищно избиране: 062
    Телефон за връзка: 062/615-337
    Факс: 062/621-443
    Адрес на електронна поща: opu_vtarnovo@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"
    Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Македония" № 3
    Код за междуселищно избиране: 02
    Телефон за връзка: 9173 246, 9173245
    Адрес на електронна поща: delovodstvo@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване.
    Специализирано звено "Областно пътно управление Враца"
    Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Раковска" 5, п.к. 3000
    Код за междуселищно избиране: 092
    Телефон за връзка: 092/626-086
    Факс: 092-625-522
    Адрес на електронна поща: opu_vratsa@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Видин"
    Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Цар Симеон Велики"69, п.к. 3700
    Код за междуселищно избиране: 094
    Телефон за връзка: 094/601-280
    Факс: 094/601-284
    Адрес на електронна поща: opu_vidin@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Габрово"
    Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" № 3, п.к. 5300
    Код за междуселищно избиране: 066
    Телефон за връзка: 066/806-930
    Факс: 066/805-996
    Адрес на електронна поща: opu_gabrovo@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Добрич"
    Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" № 15, п.к. 9300
    Код за междуселищно избиране: 058
    Телефон за връзка: 058/601-185
    Факс: 058/601-254
    Адрес на електронна поща: opu_dobrich@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Кърджали"
    Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул."Беломорски" 79, п.к. 6600
    Код за междуселищно избиране: 0361
    Телефон за връзка: 0361/62-305
    Факс: 0361/62-015
    Адрес на електронна поща: opu_kardzhali@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Кюстендил"
    Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" 49, п.к. 2500
    Код за междуселищно избиране: 078
    Телефон за връзка: 078/552-103
    Факс: 078-552-108
    Адрес на електронна поща: opu_kyustendil@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Ловеч"
    Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."В.Йонков" 5, п.к. 5500
    Код за междуселищно избиране: 068
    Телефон за връзка: 068/600-405
    Факс: 068/600-408
    Адрес на електронна поща: opu_lovech@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Монтана"
    Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул."Хр.Ботев" 65, п.к. 3400
    Код за междуселищно избиране: 096
    Телефон за връзка: 096/300-908
    Факс: 096/300-906
    Адрес на електронна поща: opu_montana@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Пазарджик"
    Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Ал.Стамболийски" 20, п.к. 4400
    Код за междуселищно избиране: 034
    Телефон за връзка: 034/444-410
    Факс: 034/446-233
    Адрес на електронна поща: opu_pazardzhik@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Пловдив"
    Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул."Хр.Г.Данов" 22, п.к. 4000
    Код за междуселищно избиране: 032
    Телефон за връзка: 032/632-197
    Факс: 032/266-770
    Адрес на електронна поща: opu_plovdiv@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Перник"
    Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул."Софийско шосе" 31, п.к. 2300
    Код за междуселищно избиране: 076
    Телефон за връзка: 076/604-433
    Факс: 076/600-256
    Адрес на електронна поща: opu_pernik@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Плевен"
    Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Генерал-лейтенант Атанас Стефанов" №24, п.к. 5800
    Код за междуселищно избиране: 064
    Телефон за връзка: 064/823-449
    Факс: 064/830-139
    Адрес на електронна поща: opu_pleven@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Разград"
    Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул."Княз Дондуков" 3, п.к. 7200
    Код за междуселищно избиране: 084
    Телефон за връзка: 084/661919
    Факс: 084/662-696
    Адрес на електронна поща: opu_razgrad@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Русе"
    Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Отец Паисий" № 5, п.к. 7000
    Код за междуселищно избиране: 082
    Телефон за връзка: 082/813-236
    Факс: 082/825-272
    Адрес на електронна поща: opu_ruse@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Силистра"
    Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 12, п.к. 7500
    Код за междуселищно избиране: 086
    Телефон за връзка: 086/820-993
    Факс: 086/820-993
    Адрес на електронна поща: opu_silistra@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Смолян"
    Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул."България " 79, п.к. 4700
    Код за междуселищно избиране: 0301
    Телефон за връзка: 0301/63-064
    Факс: 0301/63-070
    Адрес на електронна поща: opu_smolyan@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Сливен"
    Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул."Хаджи Димитър" 41, п.к. 8800
    Код за междуселищно избиране: 044
    Телефон за връзка: 044/622-834
    Факс: 044/622-724
    Адрес на електронна поща: opu_sliven@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Стара Загора"
    Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "П. Евтимий" № 125, п.к. 2600
    Код за междуселищно избиране: 042
    Телефон за връзка: 042/604-459
    Факс: 042/600-246
    Адрес на електронна поща: opu_stzagora@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление София"
    Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет. 5, п.к. 1618
    Код за междуселищно избиране: 02
    Телефон за връзка: 0887 444 154
    Факс: 02/988-42-39
    Адрес на електронна поща: opu_sofia@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Търговище"
    Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Христо Ботев" № 30, п.к. 7700
    Код за междуселищно избиране: 0601
    Телефон за връзка: 0601/62-003
    Факс: 0601/64-637
    Адрес на електронна поща: opu_tg@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Хасково"
    Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул."Съединение" 38, п.к. 6300
    Код за междуселищно избиране: 038
    Телефон за връзка: 038/624-037
    Факс: 038/633-631
    Адрес на електронна поща: opu_haskovo@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Шумен"
    Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, пл."Оборище" 2, п.к. 9700
    Код за междуселищно избиране: 054
    Телефон за връзка: 054/800-820
    Факс: 054/800-816
    Адрес на електронна поща: opu_shumen@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Специализирано звено "Областно пътно управление Ямбол"
    Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, бул. "Д. Благоев" № 16, п.к. 8600
    Код за междуселищно избиране: 046
    Телефон за връзка: 046/662-828
    Факс: 046/662-311
    Адрес на електронна поща: opu_yambol@api.bg
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
    Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане