Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

   При заявен интерес от страна на физически и/или юридически лица администрацията предоставя заверени копия от договори, заповеди и други документи, налични в архив "Държавна собственост".
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 70, ал. 1; чл. 77
  • Административнопроцесуален кодекс - чл. 57
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Пловдив
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Изричният, както и мълчаливият отказ на областния управител да издаде исканото удостоверение подлежи на обжалване по съдебен ред и не подлежи на обжалване по административен ред. Защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията е регламентирана в АПК.

 • Ограничения и условности:
  • Областният управител може да откаже издаването на справка или удостоверение, когато се констатира че лицето няма правен интерес от тази справка - § 1, т.2 от ДР на ЗА и чл.27, ал.2, т.1 от АПК или когато с издаването на такова удостоверение биха се застрашили законните права на трети лица, както и ако обектът за който се иска справка е секретен. В този случай, заявителят се уведомява с с мотивиран акт в който се посочват причините за отказа. Отказ е налице и когато справката не е направена във форма на удостоверение, както и когато липсва произнасяне в срок- чл.19 и чл.58, ал.1 от АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: +359 32
Телефон за връзка: (+359 32)605543, (+359 32)605527, (+359 32)605539, (+359 32)605517, (+359 32)605524
Факс: (+359 32)627104
Адрес на електронна поща: delo@pd.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на дирекцията
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане