Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

   Удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги се издава на лицата след извършване на проверка в съответните регистри.
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 1
  • Закон за държавната собственост - чл. 77; чл. 82а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни, 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 месец
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Пловдив
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Процедура по предоставяне на услугата


   След справка в актовите книги и регистрите на имоти – публична и частна държавна собственост, се издава удостоверение от областния управител относно наличието/липсата на съставен акт за държавна собственост, съответно на заповед за отписване на имота от актовите книги. Удостоверението се връчва на заявителя ведно с приложените от него по преписката оригинални документи.

   Необходими документи

   1.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

   При необходимост заявителят представя:

   1. Актуална скица на имота, когато за съответната територия няма влязла в сила кадастрална карта;

   2. Удостоверение за идентичност на имота от съответната община по всички предходни планове;


   Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

   Срок на действие на индивидуалния административен акт


   1 месец


   Отказ, основания


   Когато не са налице основанията за издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, областният управител се произнася с мотивиран отказ. В случай че не бъде издадено удостоверението в срок, е налице хипотезата на мълчалив отказ.

   Обжалване


   Отказът на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа, а при мълчалив отказ – в едномесечен срок от изтичане на срока за произнасяне.

   Допълнителна информация


   Информация за обработка на услугата може да получавате:

   • във фронт-офиса на администрацията;
   • на телефон 032 605527; 032 605556;
   • чрез код за достъп през Интернет на адрес: pd.government.bg
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Държавна собственост и регионално развитие"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: +359 32
Телефон за връзка: (+359 32)605535
Факс: (+359 32)627104
Адрес на електронна поща: dsrr@pd.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на отдела
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане