Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 712 Съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство, в случаите, определени в Закона за културното наследство

   Съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство, в случаите, определени в Закона за културното наследство
 • На основание на:
  • Закон за културното наследство - чл. 83; чл. 84
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Министър на културата
 • Срок за предоставяне:
  • четири месеца от постъпване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за съгласуване на министъра на културата може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане