Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по Земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получава чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.  

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Белоградчик
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093653145 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Брегово
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, пл."Централен" № 1, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093122421 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_bregovo.2000@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет.3, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 094601124 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_vidin@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Грамада
Адрес: обл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, пл."Мико Нинов" № 1, п.к. 3830
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093372658 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_gramada@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Димово
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул."Георги Димитров" № 139, п.к. 3750
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093412231 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_dimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Кула
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул."Възраждане" № 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093832123 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_kulavd@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Ново село
Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул."Арх. И. Попов" № 92, п.к. 3784
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093162235 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_novoselo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Ружинци"
Адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 24 ет 2, п.к. 3930
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093242361 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Макреш"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет 3, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 0882016547 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_makresh.1976@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Бойница"
Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул."Георги Димитров" № 4, п.к. 3840
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 0882199854 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_boynica@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане