Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

   Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание на:
  • Закон за управление на отпадъците - чл. 35, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор на РИОСВ, на чиято дейност се извършват дейности с отпадъци
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен или до изпълнение на условията на чл. 80, ал. 1 от ЗУО
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите по реда на АПК или Административен съд па седалище на заявителя
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • За извършване на регистрацията лицата по чл. 78, ал. 1 подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите - образец 1, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.

   Регистрационният документ или мотивирания отказ се издава от директора на регионалната инспекция, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъците, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

   Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

 • Ограничения и условности:
  • Задължени лица:

   Регистрация по чл. 35, ал. 3 се извършва на лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на ЗУО.

   Срок за подаване на документите:
   - за нови обекти – преди получаване на разрешение за ползване на строежа по реда на Закона за устройство на територията.

   - за обекти в експлоатация – в зависимост от сроковете на предписанието (ако има такова).

    

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
Факс: (073)885158
Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане