Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, е 30 дни от датата на получаване на решението.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Съдебен контрол при депозирана жалба -
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд Кюстендил -
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 - дневен, считано от датата на връчване на решението за предоставяне на достъпа или отказа за предоставяне на достъп. 

 • Ограничения и условности:
  • Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им. В този срок се взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, като за решението задължително се уведомява писмено заявителя. В случаите, когато не е ясно каква точно информация се иска, или когато тя е формулирана много общо, заявителя се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Посоченият 14-дневен срок започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата информация. Когато заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в рамките до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Предвиденият 14-дневен срок може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато исканата информация е с голям обем и е необходимо време за нейната подготовка. В уведомлението за уточняване предмета на исканата информация се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до обществена информация. Когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето, срокът за отговор може да бъде удължен, но с не повече от още 14 дни. В тези случаи служебно се изисква изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението. В решението трябва да се спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. При изрично несъгласие от третото лице, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. Не е необходимо съгласие на третото лице, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването и. Когато Областна администрация Кюстендил не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението тя препраща съответното заявление, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В тези случаи 14-дневният срок започва да тече от момента на получаване на препратеното заявление. Когато Областният управител на област Кюстендил не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 44, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: +359 078
Телефон за връзка: (+359 078)55 06 70
Факс: (+359 078)55 06 90
Адрес на електронна поща: delovodstvo@kn.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ: адрес: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, партер; работно време: от 9.00 до 17.30 часа без прекъсване; e-mail: delovodstvo@kn.egov.bg; телефон: (+359 078) 55 06 70, стационарен платен, според тарифите на оператора
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане