Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 627 Приемане на справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност по електронен път

   Заявител на услугата е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице. Изключение правят субектите, които подлежат на специална регистрация, регламентирана в глава осемнадесета от ЗДДС - "Облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността". Редът и сроковете за подаване на справки-декларации от тях, както и съдържанието на справка-декларацията се уреждат отделно.
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 125, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 116
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Не е относим към този вид услуга
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на органа по приходите предоставящ услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжалване     

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;
   се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;
   е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП е „високо“.

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане