Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2381 Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)

   Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)
 • На основание на:
  • Регламент (ЕО) 1321/2014 - чл. 6, във връзка с Приложение ІІ, (Част 145), Раздел Б, член 145.Б.45, б."б"
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен директор
 • Срок за предоставяне:
  • без конкретен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без конкретен срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане