Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

   Регламентира реда и начина за издаване на здравно становище, относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения за осигуряване на радиационна защита по отношение на персонала и населението.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 35
  • Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели - чл. 27, ал. 1
  • Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - чл. 66
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Полученият документ е безсрочен, до промяна в обстоятелствата, които са били основание за издадения документ
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • по Административно процесуалния кодекс
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул Перущица 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/646655;0884546225
Факс: 032643438
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъсваемо работно време от 8.30 до 17.00 ч. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане