Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

   Регламентира реда и начина за издаване на здравно становище, относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения за осигуряване на радиационна защита по отношение на персонала и населението.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 35
  • Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели - чл. 27, ал. 1
  • Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - чл. 66
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Полученият документ е безсрочен, до промяна в обстоятелствата, които са били основание за издадения документ
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • по Административно процесуалния кодекс
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул Перущица 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/646655;0884546225
Факс: 032643438
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъсваемо работно време от 8.30 до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане