Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1115 Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици

   Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици се извършва в развъдни ферми и стопанства от юридически лица и еднолични търговци, които членуват в развъдни организации, след вписване в регистъра по местонахождение на фермите и стопанствата.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за животновъдството - чл. 15
   • Наредба № 30 от 9.07.2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) - чл. 9, ал. 2
   • Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър - чл. 3, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата е първична и се получава чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.  

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Рибарска" №12, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 094601081 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: 094/601489
  Адрес на електронна поща: odzg_vidin@mzh.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане