Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1164 Издаване на удостоверение за идентичност на имот

   Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по Земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получава чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.  

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Белоградчик
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093653145 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Брегово
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, пл."Централен" № 1, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093122421 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_bregovo.2000@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет.3, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 094601124 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_vidin@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Грамада
Адрес: обл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, пл."Мико Нинов" № 1, п.к. 3830
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093372658 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_gramada@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Димово
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул."Георги Димитров" № 139, п.к. 3750
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093412231 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_dimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Кула
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул."Възраждане" № 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093832123 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_kulavd@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба "Земеделие" - Ново село
Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул."Арх. И. Попов" № 92, п.к. 3784
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093162235 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_novoselo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Ружинци"
Адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 24 ет 2, п.к. 3930
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 093242361 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Макреш"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет 3, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 0882016547 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_makresh.1976@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Офис "Бойница"
Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул."Георги Димитров" № 4, п.к. 3840
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 0882199854 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Адрес на електронна поща: osz_boynica@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане