Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1976 Презаверяване на разрешение за строеж

   Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж, което се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа, чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
   • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • До 10 години от влизането в сила за линейни обекти на техническата инфраструктура
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • За презавереното разрешение за строеж се съобщава с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването чрез Областен управител на област Габрово.

    Отказът да се презавери разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ и подлежи на обжалване пред Административен съд Габрово в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Габрово.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата се предоставя в съответствие с правомощията на областен управител по ЗУТ на заявител, който е възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Областен управител издава заповед за продължаване действието на издаденото разрешение за строеж, която е неразделна част от същото. Заповедта се съхранява безсрочно в архива на Областна администрация Габрово. Презавереното разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният инвестиционен проект губи правно действие.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане № 5, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)800200, (066)810642
  Факс: (066)800201
  Адрес на електронна поща: governor@gb.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за адм. обслужване е без пракъсване.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане