Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.

   Идейният инвестиционен проект се съгласува от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от областния управител.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд Габрово
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за съгласуване се прави само по законосъобразност и подлежи на обжалване пред Административен съд Габрово в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Габрово

 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя в съответствие с правомощията на областен управител по ЗУТ на заявител, който е възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

   Съгласуването на идейния проект се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, извършена с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта - задължителен за обекти от първа и втора категория. Съгласуваният идеен инвестиционен проект няма самостоятелно правно значение, той е основание за продължаване на проектирането в следващи фази.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане № 5, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)800200, (066)810642
Факс: (066)800201
Адрес на електронна поща: governor@gb.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за адм. обслужване е без пракъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане